A Plus Consultant Co.,Ltd.
APLUS CONSULTANT @SOCIAL
        
ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ


    บริการปรึกษาทางด้านธุรกิจทุกรูปแบบ อาทิ จัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ การขอสินเชื่อจากสถานบันการเงิน ด้านกฏหมาย การตรวจสอบบัญชีภายใน จัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และรักในอาชีพนี้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี สอบถามโทร. 02-001-5933, 091-738-8649
ที่ปรึกษาธุรกิจ
    บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ


  • จัดทำแผนธุรกิจ
  • ที่ปรึกษาในการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ
  • ที่ปรึกษาในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป
  • ตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Audit)
  • จัดทำงบการเงิน เพื่อรายงานฐานะการเงินของบริษัท
  • วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์สถานะของบริษัท
  • จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อวางการเงินของบริษัท


    อัตราค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ กรุณาติดต่อสอบถามโทร. 02-001-5933, 091-738-8649
บริษัท เอพลัส คอนซัลแทนท์ จำกัด
สำนักงาน: 123/129 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-001-5933 มือถือ: 091-738-8649  อีเมล: contact@apc-acc.com
บริการของเรา
Line QR Code
APlus Namecard
สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพกร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี